nice

Dziękujemy!

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Skontaktujemy się w najszybszym możliwym czasie.

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://sklep-kowalczyk.pl jest KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE SP z o.o., adres siedziby: ul. Zwoleńska 77, 04-761 Warszawa, KRS: 0001035098, NIP:9522240920, REGON: 52526593000000, e-mail: biuro@e-kowalczyk.net zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w
związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku
profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

2.Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą
przetwarzane do czasu
odwołania zgody.

3.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane
dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia

5.Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
użytkownik
wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie
danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej
preferencji, zachowań i postaw.

1.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

• przetwarzane zgodnie z prawem,

•zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z
tymi celami,

•merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w
postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres:
biuro@e-kowalczyk.net

4. PLIKI „COOKIES”

1.Serwis usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie usługobiorcy ustawień
przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W
plikach
„cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.

3.W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.

4.„Cookies” „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
usługobiorcy do
czasu wylogowania (opuszczenia serwisu).

5.„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas
określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

6.„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w
zakresie zawartości
serwisu lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie
korzystania z serwisu przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz
liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.

7.Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

2.Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.